پیش بینی آب و هوا در فَگَ'ِتَُ

-14° 16.316 S -170° 36.716 W
آب و هوا در حال حاضر
0 °C
02:30:00
0
0 %
0 m/s
NNW
0 hPa
N/A
0
+30 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:00
12:10
18:19
19:31
امروز
+30 °C
5 اکتبر
4.61
74 %
9.7 m/s
E
1014 hPa
moderate rain
40 %
+30 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:01
12:10
18:19
19:30
فردا
+27 °C
6 اکتبر
7.91
78 %
10.25 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
73 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
06:00
12:10
18:19
19:31
جمعه
+27 °C
7 اکتبر
10.77
77 %
8.76 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
100 %
+27 °C
+26 °C
+26 °C
+27 °C
06:00
12:09
18:19
19:31
شنبه
+27 °C
8 اکتبر
3.7
77 %
6.06 m/s
NNE
1010 hPa
light rain
16 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:59
12:09
18:19
19:31
یکشنبه
+27 °C
9 اکتبر
3.55
76 %
5.33 m/s
N
1011 hPa
light rain
5 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:58
12:09
18:19
19:31
دوشنبه
+27 °C
10 اکتبر
0.76
71 %
4.19 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
43 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:58
12:09
18:20
19:32
سهشنبه
+27 °C
11 اکتبر
0.58
77 %
6.12 m/s
E
1013 hPa
light rain
28 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:57
12:08
18:20
19:32
چهار شنبه
+27 °C
12 اکتبر
0.68
79 %
6.6 m/s
E
1012 hPa
light rain
47 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:56
12:08
18:20
19:32
پنج شنبه
+27 °C
13 اکتبر
1.89
77 %
4.74 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
23 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:56
12:08
18:20
19:32
جمعه
+27 °C
14 اکتبر
4.54
77 %
5.62 m/s
E
1011 hPa
light rain
8 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:55
12:08
18:20
19:33
شنبه
+27 °C
15 اکتبر
1.63
72 %
6.89 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
12 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:54
12:07
18:20
19:33
یکشنبه
+27 °C
16 اکتبر
2.49
79 %
7.57 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
13 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:54
12:07
18:21
19:33
دوشنبه
+27 °C
17 اکتبر
3.23
79 %
7.93 m/s
E
1012 hPa
light rain
14 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:53
12:07
18:21
19:33
سهشنبه
+27 °C
18 اکتبر
3.09
79 %
7.74 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
16 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:53
12:07
18:21
19:34
چهار شنبه
+27 °C
19 اکتبر
2.71
77 %
7.85 m/s
ESE
1010 hPa
light rain
33 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:52
12:07
18:21
19:34
پنج شنبه
+27 °C
20 اکتبر
2.25
77 %
6.96 m/s
ESE
1008 hPa
light rain
29 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:52
12:06
18:21
19:34
آب و هوا در حال حاضر
N/A
0 °C
06:00
صبح
+26 °C
12:10
روز
+30 °C
18:19
شب
+27 °C
19:31
شب
+27 °C
میزان بارش 0

رطوبت 0 %

سرعت باد 0 m/s

جهت باد North-northwest
ابری و بارش 0

فشار 0 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
فَگَ'ِتَُ -11:00
11:10:50
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...