پَلمِرستُن (جزایر کوک) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در پَلمِرستُن

-18° 3.315 S -163° 12.53 W
متاسفانه، در طول این مدت که داده ها جمع آوری شده است
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...