پیش بینی آب و هوا در نسن

36° 14.114 N 51° 29.971 E
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
12:41:58
0
72 %
3.26 m/s
NNW
1008 hPa
clear sky
0
+28 °C
+27 °C
+29 °C
+25 °C
05:47
13:06
20:25
22:15
امروز
+28 °C
25 ژوئن
0
72 %
3.26 m/s
NNW
1008 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+27 °C
+29 °C
+25 °C
05:47
13:06
20:25
22:15
فردا
+28 °C
26 ژوئن
0
67 %
5.65 m/s
NW
1006 hPa
few clouds
22 %
+28 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
05:48
13:06
20:25
22:15
دوشنبه
+28 °C
27 ژوئن
0
63 %
4.12 m/s
NNW
1008 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:48
13:07
20:25
22:15
سهشنبه
+28 °C
28 ژوئن
0
65 %
5.1 m/s
NNW
1007 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+25 °C
+26 °C
+27 °C
05:48
13:07
20:25
22:15
چهار شنبه
+28 °C
29 ژوئن
0
63 %
4.37 m/s
NW
1010 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+25 °C
+26 °C
+26 °C
05:49
13:07
20:25
22:15
پنج شنبه
+27 °C
30 ژوئن
0
66 %
5.93 m/s
NW
1009 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+24 °C
+26 °C
+26 °C
05:49
13:07
20:25
22:15
جمعه
+27 °C
1 جولای
0
62 %
7.33 m/s
NW
1013 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:50
13:07
20:25
22:15
شنبه
+28 °C
2 جولای
0
59 %
4.05 m/s
WNW
1009 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+25 °C
+26 °C
+24 °C
05:50
13:08
20:25
22:14
یکشنبه
+28 °C
3 جولای
0
66 %
3.86 m/s
NW
1006 hPa
sky is clear
1 %
+28 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:51
13:08
20:25
22:14
دوشنبه
+29 °C
4 جولای
0
59 %
3.04 m/s
NNW
1004 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+27 °C
+28 °C
+26 °C
05:51
13:08
20:25
22:14
سهشنبه
+30 °C
5 جولای
0
58 %
5.44 m/s
NW
1006 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+26 °C
+27 °C
+27 °C
05:52
13:08
20:25
22:13
چهار شنبه
+29 °C
6 جولای
0
60 %
5.02 m/s
NW
1008 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
05:52
13:08
20:24
22:13
پنج شنبه
+30 °C
7 جولای
0
56 %
3.81 m/s
NW
1006 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
05:53
13:08
20:24
22:12
جمعه
+30 °C
8 جولای
0
61 %
3.32 m/s
NNW
1004 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+28 °C
+28 °C
+28 °C
05:53
13:09
20:24
22:12
شنبه
+31 °C
9 جولای
0
53 %
3.41 m/s
NW
1003 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+29 °C
+30 °C
+29 °C
05:54
13:09
20:24
22:11
یکشنبه
+31 °C
10 جولای
0
60 %
5.47 m/s
NW
1008 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+27 °C
+29 °C
+29 °C
05:54
13:09
20:23
22:11
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+28 °C
05:47
صبح
+25 °C
13:06
روز
+28 °C
20:25
شب
+29 °C
22:15
شب
+27 °C
میزان بارش 0

رطوبت 72 %

سرعت باد 3.26 m/s

جهت باد North-northwest
ابری و بارش 0

فشار 1008 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
نسن +04:30
12:06:55
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...