پیش بینی آب و هوا در گُُد هُپِ

18° 10 N -76° 58 W
آب و هوا در حال حاضر
0 °C
08:30:00
0
0 %
0 m/s
NNW
0 hPa
N/A
0
0 °C
0 °C
0 °C
0 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
دیروز
0 °C
19 مارس
0
0 %
0 m/s
NW
0 hPa
N/A
0 %
0 °C
0 °C
0 °C
0 °C
06:11
12:15
18:18
19:31
آب و هوا در حال حاضر
N/A
0 °C
05:51
صبح
0 °C
12:11
روز
0 °C
18:31
شب
0 °C
19:46
شب
0 °C
میزان بارش 0

رطوبت 0 %

سرعت باد 0 m/s

جهت باد North-northwest
ابری و بارش 0

فشار 0 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
گُُد هُپِ -05:00
18:08:51
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...