پیش بینی آب و هوا در بُكَ

-5° 25.957 S 154° 40.259 E
آب و هوا در حال حاضر
+17 °C
05:20:16
0
92 %
1.28 m/s
NNE
1010 hPa
scattered clouds
27
+24 °C
+17 °C
+19 °C
+17 °C
06:50
12:47
18:44
19:55
فردا
+24 °C
8 اوت
5.59
63 %
1.71 m/s
NE
1011 hPa
moderate rain
51 %
+24 °C
+17 °C
+19 °C
+17 °C
06:49
12:47
18:44
19:55
سهشنبه
+25 °C
9 اوت
8.7
58 %
1.76 m/s
NNE
1011 hPa
moderate rain
88 %
+25 °C
+17 °C
+20 °C
+16 °C
06:49
12:46
18:44
19:55
چهار شنبه
+25 °C
10 اوت
0.88
49 %
1.78 m/s
SSW
1012 hPa
light rain
57 %
+25 °C
+18 °C
+20 °C
+15 °C
06:49
12:46
18:44
19:55
پنج شنبه
+25 °C
11 اوت
0.69
58 %
2.34 m/s
NE
1012 hPa
light rain
30 %
+25 °C
+16 °C
+22 °C
+17 °C
06:49
12:46
18:44
19:55
جمعه
+25 °C
12 اوت
3.57
56 %
2.17 m/s
NE
1012 hPa
light rain
20 %
+25 °C
+18 °C
+21 °C
+16 °C
06:48
12:46
18:44
19:55
شنبه
+25 °C
13 اوت
2.88
54 %
1.33 m/s
SSW
1012 hPa
light rain
49 %
+25 °C
+18 °C
+21 °C
+16 °C
06:48
12:46
18:44
19:55
یکشنبه
+25 °C
14 اوت
6.64
53 %
1.48 m/s
NNE
1012 hPa
moderate rain
97 %
+25 °C
+18 °C
+20 °C
+16 °C
06:48
12:46
18:44
19:54
دوشنبه
+25 °C
15 اوت
6.32
57 %
1.42 m/s
NNE
1011 hPa
moderate rain
11 %
+25 °C
+18 °C
+20 °C
+17 °C
06:47
12:45
18:43
19:54
سهشنبه
+24 °C
16 اوت
9.44
70 %
1.21 m/s
SSW
1012 hPa
moderate rain
71 %
+24 °C
+18 °C
+20 °C
+18 °C
06:47
12:45
18:43
19:54
چهار شنبه
+25 °C
17 اوت
5.01
59 %
1.86 m/s
NE
1012 hPa
light rain
14 %
+25 °C
+17 °C
+20 °C
+17 °C
06:47
12:45
18:43
19:54
پنج شنبه
+25 °C
18 اوت
4.95
60 %
2.07 m/s
NNE
1011 hPa
light rain
10 %
+25 °C
+17 °C
+20 °C
+16 °C
06:46
12:45
18:43
19:54
جمعه
+25 °C
19 اوت
5.07
56 %
1.31 m/s
SW
1012 hPa
moderate rain
10 %
+25 °C
+18 °C
+20 °C
+16 °C
06:46
12:45
18:43
19:54
شنبه
+25 °C
20 اوت
6.13
57 %
1.69 m/s
NNE
1013 hPa
moderate rain
43 %
+25 °C
+17 °C
+21 °C
+16 °C
06:46
12:44
18:43
19:53
یکشنبه
+25 °C
21 اوت
3.06
58 %
2.15 m/s
NE
1013 hPa
light rain
19 %
+25 °C
+17 °C
+21 °C
+16 °C
06:45
12:44
18:43
19:53
دوشنبه
+25 °C
22 اوت
6.68
58 %
1.9 m/s
NE
1013 hPa
moderate rain
17 %
+25 °C
+18 °C
+20 °C
+16 °C
06:45
12:44
18:43
19:53
سهشنبه
+25 °C
23 اوت
2
59 %
1.68 m/s
NNE
1012 hPa
light rain
16 %
+25 °C
+20 °C
+20 °C
+16 °C
06:45
12:44
18:43
19:53
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+17 °C
06:50
صبح
+17 °C
12:47
روز
+24 °C
18:44
شب
+19 °C
19:55
شب
+17 °C
میزان بارش 0

رطوبت 92 %

سرعت باد 1.28 m/s

جهت باد North-northeast
ابری و بارش 27

فشار 1010 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
بُكَ +11:00
05:08:28
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...