پُتُ (گوینیا ی جدید پاپوا) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در پُتُ

-5° 41.327 S 154° 43.186 E
آب و هوا در حال حاضر
+18 °C
08:02:08
0.13 1h
91 %
1.78 m/s
NE
1013 hPa
light rain
94
+17 °C
+17 °C
+17 °C
+17 °C
06:28
12:32
18:36
19:45
فردا
+17 °C
26 سپتامبر
10.66
95 %
2.57 m/s
NE
1013 hPa
moderate rain
99 %
+17 °C
+17 °C
+17 °C
+17 °C
06:28
12:32
18:36
19:45
چهار شنبه
+22 °C
27 سپتامبر
4.34
74 %
1.89 m/s
NE
1011 hPa
light rain
100 %
+22 °C
+18 °C
+20 °C
+17 °C
06:28
12:32
18:36
19:45
پنج شنبه
+21 °C
28 سپتامبر
7.67
85 %
1.72 m/s
NE
1013 hPa
moderate rain
100 %
+21 °C
+18 °C
+18 °C
+18 °C
06:27
12:31
18:36
19:45
جمعه
+21 °C
29 سپتامبر
7.95
81 %
1.88 m/s
NE
1013 hPa
moderate rain
100 %
+21 °C
+17 °C
+21 °C
+17 °C
06:27
12:31
18:35
19:45
شنبه
+26 °C
30 سپتامبر
5.88
58 %
1.96 m/s
NE
1012 hPa
moderate rain
62 %
+26 °C
+18 °C
+20 °C
+17 °C
06:26
12:31
18:35
19:44
یکشنبه
+26 °C
1 اکتبر
8.51
58 %
1.96 m/s
NE
1012 hPa
moderate rain
29 %
+26 °C
+19 °C
+21 °C
+17 °C
06:26
12:30
18:35
19:44
دوشنبه
+25 °C
2 اکتبر
8.45
61 %
1.78 m/s
SSW
1012 hPa
light rain
31 %
+25 °C
+19 °C
+20 °C
+18 °C
06:25
12:30
18:35
19:44
سهشنبه
+25 °C
3 اکتبر
11.88
63 %
1.46 m/s
SSW
1012 hPa
moderate rain
73 %
+25 °C
+18 °C
+20 °C
+18 °C
06:25
12:30
18:35
19:44
چهار شنبه
+23 °C
4 اکتبر
13.4
78 %
1.52 m/s
WSW
1012 hPa
moderate rain
65 %
+23 °C
+18 °C
+20 °C
+18 °C
06:24
12:30
18:35
19:44
پنج شنبه
+25 °C
5 اکتبر
4.5
62 %
2.22 m/s
SW
1011 hPa
light rain
70 %
+25 °C
+18 °C
+21 °C
+17 °C
06:24
12:29
18:34
19:44
جمعه
+25 °C
6 اکتبر
14
67 %
1.93 m/s
S
1009 hPa
moderate rain
20 %
+25 °C
+18 °C
+20 °C
+17 °C
06:24
12:29
18:34
19:44
شنبه
+23 °C
7 اکتبر
13.39
77 %
1.7 m/s
NNE
1011 hPa
moderate rain
71 %
+23 °C
+17 °C
+20 °C
+17 °C
06:23
12:29
18:34
19:44
یکشنبه
+25 °C
8 اکتبر
7.07
65 %
1.95 m/s
NNE
1011 hPa
moderate rain
53 %
+25 °C
+18 °C
+21 °C
+17 °C
06:23
12:28
18:34
19:44
دوشنبه
+26 °C
9 اکتبر
13.69
61 %
1.97 m/s
NE
1011 hPa
moderate rain
75 %
+26 °C
+18 °C
+21 °C
+17 °C
06:22
12:28
18:34
19:43
سهشنبه
+20 °C
10 اکتبر
5.75
81 %
2.37 m/s
NE
1013 hPa
moderate rain
100 %
+20 °C
+17 °C
+20 °C
+17 °C
06:22
12:28
18:34
19:43
چهار شنبه
+26 °C
11 اکتبر
12.08
57 %
1.76 m/s
SE
1011 hPa
moderate rain
80 %
+26 °C
+19 °C
+21 °C
+17 °C
06:21
12:28
18:34
19:43
آب و هوا در حال حاضر
light rain
+18 °C
06:28
صبح
+17 °C
12:32
روز
+17 °C
18:36
شب
+17 °C
19:45
شب
+17 °C
میزان بارش 0.13 1h

رطوبت 91 %

سرعت باد 1.78 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 94

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
پُتُ +11:00
08:09:09
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...