پیش بینی آب و هوا در سَِكِن

-4° 28.277 S 154° 13.459 E
آب و هوا در حال حاضر
+17 °C
05:49:20
0
92 %
1.18 m/s
NNE
1011 hPa
scattered clouds
49
+25 °C
+17 °C
+19 °C
+17 °C
06:50
12:48
18:47
19:58
فردا
+25 °C
8 اوت
5.26
62 %
1.77 m/s
NE
1011 hPa
moderate rain
54 %
+25 °C
+17 °C
+19 °C
+17 °C
06:50
12:48
18:47
19:58
سهشنبه
+25 °C
9 اوت
7.26
58 %
1.62 m/s
NNE
1010 hPa
moderate rain
43 %
+25 °C
+18 °C
+20 °C
+16 °C
06:50
12:48
18:47
19:58
چهار شنبه
+25 °C
10 اوت
2.82
53 %
2.23 m/s
SSW
1012 hPa
light rain
21 %
+25 °C
+18 °C
+21 °C
+16 °C
06:50
12:48
18:47
19:58
پنج شنبه
+25 °C
11 اوت
3.38
58 %
2.53 m/s
NE
1012 hPa
light rain
19 %
+25 °C
+16 °C
+21 °C
+17 °C
06:49
12:48
18:47
19:58
جمعه
+25 °C
12 اوت
3.01
56 %
2.23 m/s
NE
1012 hPa
light rain
1 %
+25 °C
+18 °C
+21 °C
+16 °C
06:49
12:48
18:46
19:58
شنبه
+25 °C
13 اوت
5.38
55 %
1.67 m/s
NNE
1012 hPa
light rain
4 %
+25 °C
+18 °C
+21 °C
+16 °C
06:49
12:48
18:46
19:57
یکشنبه
+25 °C
14 اوت
7.62
55 %
1.19 m/s
NNE
1012 hPa
moderate rain
83 %
+25 °C
+18 °C
+20 °C
+16 °C
06:48
12:47
18:46
19:57
دوشنبه
+25 °C
15 اوت
6.82
57 %
1.53 m/s
NE
1012 hPa
moderate rain
30 %
+25 °C
+17 °C
+21 °C
+17 °C
06:48
12:47
18:46
19:57
سهشنبه
+25 °C
16 اوت
6.32
57 %
1.88 m/s
NNE
1012 hPa
light rain
50 %
+25 °C
+18 °C
+20 °C
+16 °C
06:48
12:47
18:46
19:57
چهار شنبه
+25 °C
17 اوت
7.51
56 %
1.14 m/s
NNE
1012 hPa
moderate rain
4 %
+25 °C
+18 °C
+20 °C
+17 °C
06:48
12:47
18:46
19:57
پنج شنبه
+24 °C
18 اوت
7.82
57 %
1.3 m/s
NNE
1012 hPa
moderate rain
22 %
+24 °C
+17 °C
+20 °C
+16 °C
06:47
12:47
18:46
19:56
جمعه
+25 °C
19 اوت
3.01
58 %
2.31 m/s
NE
1014 hPa
light rain
87 %
+25 °C
+16 °C
+20 °C
+16 °C
06:47
12:46
18:46
19:56
شنبه
+25 °C
20 اوت
3.7
58 %
2.22 m/s
NE
1012 hPa
light rain
7 %
+25 °C
+17 °C
+22 °C
+16 °C
06:47
12:46
18:46
19:56
یکشنبه
+25 °C
21 اوت
6.06
56 %
1.76 m/s
NNE
1012 hPa
light rain
83 %
+25 °C
+18 °C
+21 °C
+17 °C
06:46
12:46
18:45
19:56
دوشنبه
+25 °C
22 اوت
12.51
59 %
1.51 m/s
NE
1011 hPa
moderate rain
74 %
+25 °C
+18 °C
+20 °C
+17 °C
06:46
12:46
18:45
19:56
سهشنبه
+25 °C
23 اوت
9.88
62 %
1.78 m/s
NNE
1011 hPa
moderate rain
67 %
+25 °C
+18 °C
+21 °C
+17 °C
06:46
12:45
18:45
19:55
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+17 °C
06:50
صبح
+17 °C
12:48
روز
+25 °C
18:47
شب
+19 °C
19:58
شب
+17 °C
میزان بارش 0

رطوبت 92 %

سرعت باد 1.18 m/s

جهت باد North-northeast
ابری و بارش 49

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سَِكِن +11:00
06:08:21
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...