پیش بینی آب و هوا در كسُم كَ لُك

9° 37 N 105° 37 E
آب و هوا در حال حاضر
+24 °C
06:30:06
0
90 %
1.72 m/s
NE
1010 hPa
overcast clouds
98
+29 °C
+25 °C
+27 °C
+24 °C
05:45
11:45
17:45
18:54
فردا
+29 °C
7 اکتبر
8.7
71 %
4.4 m/s
ESE
1010 hPa
moderate rain
83 %
+29 °C
+25 °C
+27 °C
+24 °C
05:45
11:45
17:45
18:54
شنبه
+25 °C
8 اکتبر
10.56
91 %
2.57 m/s
ENE
1011 hPa
moderate rain
100 %
+25 °C
+24 °C
+25 °C
+25 °C
05:45
11:45
17:44
18:54
یکشنبه
+24 °C
9 اکتبر
25.25
95 %
3.06 m/s
ENE
1012 hPa
heavy intensity rain
100 %
+24 °C
+24 °C
+24 °C
+23 °C
05:45
11:44
17:44
18:53
دوشنبه
+30 °C
10 اکتبر
11.44
70 %
3.23 m/s
SSE
1011 hPa
moderate rain
92 %
+30 °C
+24 °C
+25 °C
+23 °C
05:45
11:44
17:43
18:53
سهشنبه
+28 °C
11 اکتبر
8.43
75 %
2.25 m/s
ENE
1011 hPa
light rain
99 %
+28 °C
+24 °C
+26 °C
+24 °C
05:45
11:44
17:43
18:52
چهار شنبه
+28 °C
12 اکتبر
15.29
77 %
2.19 m/s
SSW
1010 hPa
heavy intensity rain
99 %
+28 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
05:45
11:44
17:42
18:52
پنج شنبه
+24 °C
13 اکتبر
1.94
92 %
4.77 m/s
NNE
1010 hPa
light rain
100 %
+24 °C
+24 °C
+26 °C
+24 °C
05:45
11:43
17:42
18:52
جمعه
+27 °C
14 اکتبر
11.42
82 %
2.93 m/s
N
1009 hPa
heavy intensity rain
100 %
+27 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
05:45
11:43
17:41
18:51
شنبه
+27 °C
15 اکتبر
15.02
79 %
3.6 m/s
NW
1009 hPa
heavy intensity rain
100 %
+27 °C
+25 °C
+26 °C
+24 °C
05:45
11:43
17:41
18:51
یکشنبه
+27 °C
16 اکتبر
0.63
73 %
5.3 m/s
NNW
1010 hPa
light rain
99 %
+27 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
05:45
11:43
17:40
18:50
دوشنبه
+27 °C
17 اکتبر
0.12
74 %
4.14 m/s
N
1009 hPa
light rain
100 %
+27 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
05:45
11:42
17:40
18:50
سهشنبه
+28 °C
18 اکتبر
12.04
68 %
2.13 m/s
NNW
1009 hPa
moderate rain
97 %
+28 °C
+25 °C
+27 °C
+22 °C
05:45
11:42
17:39
18:49
چهار شنبه
+29 °C
19 اکتبر
4.11
68 %
2.22 m/s
SSE
1011 hPa
light rain
60 %
+29 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
05:45
11:42
17:39
18:49
پنج شنبه
+29 °C
20 اکتبر
16.47
71 %
2.46 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
40 %
+29 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
05:45
11:42
17:38
18:49
جمعه
+29 °C
21 اکتبر
9.8
71 %
2.84 m/s
NNW
1013 hPa
light rain
98 %
+29 °C
+25 °C
+31 °C
+24 °C
05:46
11:42
17:38
18:48
شنبه
+29 °C
22 اکتبر
0
66 %
3.77 m/s
NW
1011 hPa
overcast clouds
100 %
+29 °C
+26 °C
+29 °C
+23 °C
05:46
11:42
17:37
18:48
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+24 °C
05:45
صبح
+24 °C
11:45
روز
+29 °C
17:45
شب
+27 °C
18:54
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 90 %

سرعت باد 1.72 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 98

فشار 1010 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كسُم كَ لُك +07:00
06:10:09
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...