پیش بینی آب و هوا در اخلمد

36° 35.652 N 58° 56.726 E
آب و هوا در حال حاضر
+3 °C
23:00:00
0
86 %
1.27 m/s
W
1026 hPa
mist
20
+3 °C
+3 °C
+3 °C
+3 °C
06:39
11:29
16:19
17:52
امروز
+3 °C
16 دسامبر
0
65 %
1.51 m/s
W
869.44 hPa
sky is clear
0 %
+3 °C
+3 °C
+3 °C
+3 °C
06:39
11:29
16:19
17:52
فردا
+7 °C
17 دسامبر
0
59 %
2.26 m/s
NW
869.04 hPa
sky is clear
0 %
+7 °C
-3 °C
+10 °C
-0 °C
06:40
11:30
16:20
17:52
سهشنبه
+11 °C
18 دسامبر
0.36
54 %
0.52 m/s
SSW
860.31 hPa
light rain
64 %
+11 °C
0 °C
+4 °C
-3 °C
06:40
11:30
16:20
17:53
چهار شنبه
+7 °C
19 دسامبر
0
58 %
3.42 m/s
WNW
867.43 hPa
sky is clear
8 %
+7 °C
-7 °C
1 °C
-3 °C
06:41
11:31
16:21
17:53
پنج شنبه
-0 °C
20 دسامبر
0.01
0 %
1.27 m/s
SSE
855.13 hPa
sky is clear
14 %
-0 °C
-9 °C
+4 °C
-8 °C
06:41
11:31
16:21
17:54
جمعه
+3 °C
21 دسامبر
0
0 %
1.34 m/s
W
849.11 hPa
sky is clear
0 %
+3 °C
-7 °C
+5 °C
-10 °C
06:42
11:32
16:21
17:54
شنبه
+3 °C
22 دسامبر
0.94
0 %
1.34 m/s
WSW
846.54 hPa
sky is clear
0 %
+3 °C
-3 °C
+7 °C
-8 °C
06:42
11:32
16:22
17:55
یکشنبه
+1 °C
23 دسامبر
0.16
0 %
1.33 m/s
SW
849.35 hPa
light snow
56 %
+1 °C
-8 °C
+5 °C
-7 °C
06:43
11:33
16:22
17:55
دوشنبه
1 °C
24 دسامبر
0
0 %
1.25 m/s
SW
848.43 hPa
light rain
53 %
1 °C
-1 °C
+6 °C
-10 °C
06:43
11:33
16:23
17:56
سهشنبه
-1 °C
25 دسامبر
2.87
0 %
1.36 m/s
ENE
848.71 hPa
snow
100 %
-1 °C
-1 °C
1 °C
-2 °C
06:44
11:34
16:24
17:56
چهار شنبه
-1 °C
26 دسامبر
0.65
0 %
1.31 m/s
N
849.23 hPa
light snow
97 %
-1 °C
-5 °C
+2 °C
-2 °C
06:44
11:34
16:24
17:57
پنج شنبه
-5 °C
27 دسامبر
0.32
0 %
1.27 m/s
WSW
853.7 hPa
light snow
69 %
-5 °C
-11 °C
+2 °C
-4 °C
06:44
11:35
16:25
17:57
جمعه
-2 °C
28 دسامبر
0
0 %
1.36 m/s
WSW
853.95 hPa
sky is clear
0 %
-2 °C
-11 °C
+2 °C
-14 °C
06:45
11:35
16:26
17:58
شنبه
-3 °C
29 دسامبر
0
0 %
1.36 m/s
SW
852.83 hPa
sky is clear
0 %
-3 °C
-11 °C
+4 °C
-14 °C
06:45
11:36
16:26
17:59
یکشنبه
-0 °C
30 دسامبر
0
0 %
0.99 m/s
SW
851.51 hPa
sky is clear
26 %
-0 °C
-10 °C
+4 °C
-14 °C
06:45
11:36
16:27
17:59
دوشنبه
-12 °C
31 دسامبر
0
0 %
1.78 m/s
SW
846.34 hPa
sky is clear
6 %
-12 °C
-12 °C
-12 °C
-12 °C
06:46
11:37
16:28
18:00
آب و هوا در حال حاضر
mist
+3 °C
06:39
صبح
+3 °C
11:29
روز
+3 °C
16:19
شب
+3 °C
17:52
شب
+3 °C
میزان بارش 0

رطوبت 86 %

سرعت باد 1.27 m/s

جهت باد West
ابری و بارش 20

فشار 1026 hPa

فاز ماهسه ماهه اول
زمان محلی
-
اخلمد +03:30
23:12:58
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...